Reklamačné podmienky


 1. Úvod
  Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený v spoločnosti HygiLine s r. o. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania tovaru kupujúcemu. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Pokiaľ kupujúci zistí pri prevzatí tovaru vady alebo rozdiel v množstve dodávky, musí tieto skutočnosti oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa prevzatia tovaru. Forma reklamácie môže byť telefonicky, e-mailom na hygiline@ hygiline.sk, písomným potvrdením reklamácie doporučeným listom na adresu predávajúceho.
 2. Zodpovednosť za vady tovaru
  Zodpovednosť za vady tovaru, ako aj nároky z vád tovaru sa spravujú ustanoveniami §-u 422 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Predávajúci zodpovedá len za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho. Kupujúci je povinný tovar prezrieť pri preberaní tovaru. Kupujúcemu právo z vád tovaru neprináleží a nie je možné priznať, ak kupujúci písomne, alebo telefonicky nepodá predávajúcemu správu o vadách tovaru do 3 dní po tom, čo kupujúci vady zistil.
 3. Miesto uplatnenia
  Reklamáciu výrobku kupujúci uplatňuje na sídle spoločnosti
  HygiLine s r. o.
  T. Vansovej 14
  940 01 Nové Zámky
 4. Spôsob uplatnenia
  Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie tovaru faktúrou. O spôsobe riešenia reklamácie rozhodne predávajúci po dohode s kupujúcim. Do úvahy prichádzajú niektoré z nasledovných spôsobov:
  – výmena tovaru (v prípade, že ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohla byť vec užívaná ako vec bez vady).
  – záručná oprava (pokiaľ sa jedná o vadu odstrániteľnú jednoduchou opravou, príp. výmenou dielu)
  V prípade uznanej reklamácie platí prepravné náklady, spojené s dodaním tovaru predávajúci. Pokiaľ kupujúci nahlási reklamáciu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, vada bola nahlásená omylom a pod.), môže predávajúci požadovať uhradenie nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním nahlásenej vady kupujúcim, v plnej výške.
 5. Záverečné ustanovenie
  Tento reklamačný poriadok platí pre spoločnosť HygiLine s r. o.. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.