Ochrana osobných údajov

Informácie o podmienkach o spracovaní  osobných údajov dotknutých osôb.

Základné ustanovenia

 1. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, kedy identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať odkazom na určitý identifikátor.
 2. Identifikátorom je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo jeden či viac prvkov špecifikujúcich fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby.
 3. Správcom osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je spoločnosť HYGI Line s.r.o., IČO: 47 837 144 (ďalej len: „správca“).
 4. Kontaktné údaje správcu adresa:

HYGI Line s.r.o., T. Vansovej 14, Nové Zámky, email: info@hygiline.sk telefón: +421 905 680,          +421 907 715 008

 1. Poverenými osobami pre ochranu osobných údajov sú konatelia spoločnosti.

Zdroje a informácie spracovaných osobných údajov

 1. Zdrojom informácií, ktoré sú osobnými údajmi sú vyplnené formuláre dotknutou osobou pri zadávaní objednávky. Sú to nasledujúce údaje:
 • Meno a priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Fakturačná a dodacia adresa
 • Názov spoločnosti, IČO a DIČ
 • Telefónne číslo
 • Históriu, limity a čísla objednávok
 • Informácie o využívaných službách
 1. Správcom sú spracované identifikačné, kontaktné údaje a ďalšie spomenuté údaje potrebné na plnenie zmluvy.
 2. Súbory Cookies – podrobnosti k používaniu a prijatia súborov cookies sú uvedené v osobitnom dokumente uvedenom na webových stránkach.

Dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Dôvod spracovanie osobných údajov je:
 • plnenie zmluvy medzi dotknutými osobami správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním, na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom. V objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre vybavenie objednávky ako sú meno, adresa a kontakt. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou pre uzatvorenie zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť a zo strany správcu plniť.
 • registrácia užívateľa do systému E-shopu je nevyhnutná pre využívanie jeho integrovaných služieb, bonusových programov a prípadného náhradného plnenia.
 • zasielanie obchodných oznámení a výkon ďalších marketingových aktivít.

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu vo zmysle čl. 22 GDPR.

Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje
 • pri objednávkach neregistrovaných užívateľov na dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinnosti vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov. Táto doba je 10 rokov.
 • osobné údaje získané prostredníctvom registrovaného užívateľského účtu do doby, do doby keď je účet užívateľom zmazaný, alebo jeho súhlas písomne odvolaný, ďalej obvykle po dobu 1 roka, ak sú osobné údaje spracovávané na základe jeho súhlasu.
 • osobné údaje v objednávke a daňovom doklade uchovávame po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi a to po dobu 10 rokov.
 1. Po uplynutí doby uchovania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR
 • máte právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • máte právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR a obmedzenie spracovania podľa týchto údajov podľa čl. 18 GDPR.
 • máte právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • máte právo namietať spracovanie podľa čl. 21 GDPR
 • máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním elektronicky alebo písomne
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov ak sa domnievate, že boli porušené Vaše práva na ochranu osobných údajov.

Podmienky na zabezpečenie osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky potrebné opatrenia pre zabezpečenie osobných údajov.
 2. Správca má zavedené technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov a zobrazovanie dát prebieha prostredníctvom šifrovaných protokolov. Prístupy do databáz sú zabezpečený heslom. K databáze osobných údajov majú prístup len používatelia s príslušným oprávnením a vlastným prístupom, ktorý je zabezpečený heslom. Doklady v listinnej podobe sú uchovávané a zabezpečené v uzamknutej miestnosti. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba poverené osoby.

Záverečné ustanovenia

 1. Vyplnením a odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že tieto podmienky v celom rozsahu prijímate.
 2. Správca má oprávnenie tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25. 5. 2018.