Ochrana osobných údajov


 • Zákon č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky z internetovej predajne predávajúceho akceptuje všeobecné obchodné podmienky a udeľuje predávajúcemu výslovný súhlas na spracúvanie osobných údajov kupujúceho ako sú:

  • meno
  • priezvisko
  • adresa
  • dátum narodenia
  • telefónne číslo
  • e-mailová adresa
  • obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH – v prípade firmy
 • Tieto informácie sú potrebné pre identifikáciu kupujúceho ako Zákazníka. Sú použité pre realizáciu objednávky a zaúčtovanie platby za zakúpený tovar, na správnu distribúciu tovaru a pri komunikácii s kupujúcim. Umožnia uskutočniť potrebné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, poprípade identifikovať platbu cez bankový prevod. Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa.
 • Aktualizácia údajov môže kupujúci kedykoľvek zmeniť podľa aktuálneho stavu po prihlásení sa na www stránke nášho internetového obchodu.
 • Údaje kupujúceho nebudú poskytnuté žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky kupujúceho. Sú to napr. banky a doručovateľské služby. Tieto údaje sú vždy poskytované jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky. Databáza údajov nebude predávaná, prenajímaná a ani poskytnutá žiadnej tretej strane.
 • Osobné údaje kupujúceho môžu byť použité na analýzu a štatistiku o kupujúcich a ich nákupoch, ďalej na zasielanie informácii o novinkách, špeciálnych a reklamných ponukách predávajúceho a prípadne tretích strán, ak kupujúci udelil svoj súhlas.
  Predávajúci je na základe súhlasu kupujúceho v súlade s ust. § 7 ods. 4 písm. b) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov oprávnený spracúvať osobné údaje zákazníka pre účely poskytovania služieb, evidencie kupujúcich, ako aj pre účely plnenia iných zákonných povinností a povinností podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.
 • Predávajúci je oprávnený tieto osobné údaje spracovať vo svojich informačnom systéme, písomne ako aj s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania, a to po dobu trvania registrácie a ak je zákonom stanovená povinnosť evidovať materiály obsahujúce takéto údaje po dlhší čas, počas celej doby takto stanovenej povinnosti.
 • Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva sú realizované priamo na stránkach banky zákazníka, ktorá poskytne predávajúcemu informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby s menom, prípadne číslom účtu, ktoré sú potrebné pre identifikáciu platby a v prípade potreby pre jej navrátenie. Predávajúci sa nedozvie žiadne ďalšie informácie, ako prihlasovacie údaje alebo zostatok na účte kupujúceho.
 • V prípade ak bude chcieť kupujúci zrušiť registráciu, kontaktuje predávajúceho prostredníctvom e-mailu. Registrácia kupujúceho bude deaktivovaná a účet kupujúceho bude vymazaný. Ak sa kupujúci rozhodne vymazať svoju e-mailovú adresu zo zoznamu pre zasielania e-mailov, môže vymazanie uskutočniť sám a to kliknutím na príslušný odkaz každého informačného e-mailu a po prihlásení sa na www stránke predávajúceho, vymazanie e-mailovej adresy prebehne automaticky.
 • Využívaním nášho internetového obchodu zákazník súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z. z o ochrane osobných údajov v našom informačnom systéme.
 • Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote do jedného mesiaca od doručenia odvolania predávajúcemu. Pravidlá zaobchádzania s osobnými údajmi kupujúceho sú popísané v tomto dokumente. Predávajúci prestane spracúvať osobné údaje bezodkladne, nie však skôr ako uplynie lehota stanovená právnym predpisom pre evidovanie alebo archiváciu materiálov obsahujúcich tieto údaje.
 • Kupujúci je povinný uchovávať svoje prihlasovacie meno a heslo bezpečne a nesmie ho poskytnúť tretej osobe. Predávajúci nezodpovedá za akékoľvek následky alebo škodu spôsobenú zabudnutím prihlasovacích údajov kupujúceho, alebo poskytnutím prihlasovacích údajov kupujúcim tretej osobe a zneužitím týchto prihlasovacích údajov treťou osobou.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom. V takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s osobnými údajmi a ich ochrana popísaná a tomto dokumente.