Obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia
  Tieto obchodné podmienky vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho HigiLine s r. o., T. Vansovej 14, 940 01 Nové Zámky, IČO: 47 837 144, IČ DPH: SK2024112926, zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Nitra, , Odd.: Sro, Vl. č.: 37561/N a kupujúcim, zákazníkom tejto spoločnosti. Kupujúci odoslaním objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru, zverejnené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v písomnej zmluve vyslovene stanovené inak. Podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a v aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy a sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Predávajúci sa na základe prijatej elektronickej objednávky z internetovej predajne zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa objednávky a v súlade s týmito obchodnými podmienkami. Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky z internetovej predajne predávajúceho sa zaväzuje odobrať tovar podľa objednávky, s výnimkou prípadov, priamo spomenutých v týchto obchodných podmienkach.
 2. Predmet zmluvy
  Predmetom zmluvy sú položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve, v objednávke (ďalej len tovar). Hmotnosť, rozmery a ostatné údaje uvedené na www stránke, katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách predávajúceho sú informatívnymi údajmi, pokiaľ neboli v písomnej zmluve vyslovene uvedené ako záväzné. Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá:

  • bezchybný tovar v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru
  • vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR

  Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.

 3. Objednávanie tovaru, uzatvorenie zmluvy
  Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Odoslanie objednávky sa považuje za súhlas kupujúceho s uzatvorením kúpnej zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje právo na uzatvorenie kúpnej zmluvy v papierovej forme podľa vlastného uváženia. V závislosti na charaktere obchodu je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. Pokiaľ kupujúci odmietne požadovaným spôsobom autorizovať objednávku, považuje sa objednávka za neplatnú. Požadovanie autorizácie je závislé od rozhodnutia predávajúceho.
  V prípade, že predávajúci nemôže objednávku akceptovať, oznámi kupujúcemu bez zbytočného odkladu svoje pripomienky k objednávke. V tomto prípade sa jednotlivá kúpna zmluva považuje za uzavretú až momentom, kedy kupujúci vyjadrí súhlas s objednávkou, vrátane pripomienok k nej vznesených zo strany predávajúceho. V prípade, že kupujúci nebude súhlasiť s pripomienkami predávajúceho k objednávke, k uzatvoreniu jednotlivej kúpnej zmluvy nedôjde. To však nevylučuje možnosť zaslania novej objednávky zo strany kupujúceho, prípadne realizáciu čiastočným plnením. Pokiaľ je medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorená dlhodobá písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej nedeliteľnou súčasťou.

  Minimálna hodnota objednávky je 80,00 € z DPH.

 4. Storno objednávky
  Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do 6 hodín od jej zaslania. Po záväznom potvrdení objednávky má toto právo v prípade, ak predávajúci nesplnil zmluvné podmienky dodania. V ďalších prípadoch stornovania už potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu, vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody v prípade, ak v súvislosti s nadobudnutím tovaru došlo k vynaloženiu preukázateľných nákladov, ako je zbytočná doprava a pod.
 5. Platobné podmienky
  Ponukové ceny na internetových stránkach predávajúceho sú platné v okamžiku objednania. Kúpna cena je považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet predávajúceho alebo po uhradení v hotovosti.
  Spôsob platby si kupujúci zvolí pri objednávke tovaru. Pri prvej objednávke je platba v hotovosti, príp. na pred faktúru. Splatnosť pred faktúry je 7 dní, splatnosť faktúry štandardne 14 dní.
  Ak je súhrnná hodnota objednávky  80,00 € z DPH , alebo vyššia tovar bude zaslaný na dobierku. Prepravné náklady účtuje predajca na základe cenníka Slovenskej pošty, alebo prepravnej spoločnosti.
  Pri súhrnnej objednávke nad 150,00 € sa doprava v rámci Slovenskej republiky neúčtuje.
  V prípade meškania kupujúceho s úhradou faktúry je predávajúci oprávnený zastaviť ďalšie dodávky tovaru, alebo zmeniť spôsob platby. Taktiež je oprávnený kupujúcemu účtovať za každý deň meškania penále vo výške 0,05% z dlžnej čiastky.
 6. Dodacie podmienky, vrátenie tovaru
  Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo, bydlisko, alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Dodacia doba je od potvrdenia záväznej objednávky do 7 pracovných dní, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, že nie je možné dodržať dohodnutý termín expedície, zákazník bude na túto skutočnosť upozornený telefonicky, alebo e-mailom a termín dodania bude upresnený. V prípade vzniku okolností, chápaných ako VIS MAJOR (vojenské operácie, vyššia moc, prírodné katastrofy, zákonodarné opatrenia brániace splneniu obchodných povinností predávajúceho, štrajky, embargo a iné okolnosti nezavinené predávajúcim) bude lehota dodania primerane predĺžená o dobu existencie týchto skutočností.
  Pokiaľ kupujúci požaduje písomné potvrdenie objednávky, predávajúci potvrdí objednávku kupujúcemu s uvedením termínu dodania.
  Dodacia lehota sa považuje za splnenú včas, pokiaľ je tovar pripravený v mieste plnenia k odovzdaniu najneskôr v posledný deň dohodnutej alebo dodatočne dohodnutej dodacej lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, keď predávajúci umožní kupujúcemu alebo jeho zástupcovi nakladať s tovarom. Kupujúci preberá tovar iba prostredníctvom zodpovedných osôb, ktoré sú oprávnené a majú plnú moc k prevzatiu. Prevzatie dodávky tovaru potvrdí kupujúci svojim podpisom, príp. pečiatkou na priloženom dodacom liste, alebo faktúre. Prevzatím dodávky kupujúci potvrdzuje, že tovar nemá zjavné vady, množstvo a sortiment zodpovedá údajom uvedeným na dodacom liste, alebo faktúre.
  Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až uhradením kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa podľa Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka a je najmä povinný tovar bezpečne uschovať na vlastné náklady. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho zástupcom.
  Odstúpenie od zmluvy ak je kupujúcim právnická osoba sa riadi Obchodným zákonníkom.
  Ak je kupujúcim fyzická osoba, má v zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Toto právo má aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol kupujúci osobne priamo u predajcu. Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu ak už bol zaslaný a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu (v prípade, ak už bola uhradená) do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru späť znáša kupujúci.
 7. Záručné podmienky
  Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na akosť dodaného tovaru, t. j. za spôsobilosť tovaru na použitie na obvyklý účel v súlade s Občianskym zákonníkom § 620.
  Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 8. Ochrana osobných údajov
  Zaslaním objednávky dáva kupujúci súhlas k tomu, aby uvedené údaje boli spracované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, zákon č. 428/2002 Zb., na ďalšie využitie v rámci obchodnej činnosti predávajúceho. Predávajúci v súlade s týmto zákonom sa zaväzuje využívať tieto údaje iba pre interné potreby, chrániť údaje pred zneužitím a neposkytovať ich tretím subjektom.
  Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia servera neznámym páchateľom – hackerom.
  Registráciou dáva kupujúci súhlas k tomu, že môže byť informovaný o novinkách a akciách v internetovom obchode predávajúceho e-mailom. Pokiaľ si kupujúci neželá byť informovaný, môže kedykoľvek zrušiť zasielanie týchto informácii zaslaním správy na hygiline @hygiline.sk
 9. Záverečné ustanovenia
  Tieto obchodné podmienky sú platné v znení, uvedenom na internetovej stránke predajne v deň odoslania elektronickej objednávky, pokiaľ nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky. Odoslanou objednávkou sú obe strany neodvolateľne viazané po dobu stanovenú na dodanie tovaru. Účastníci sa výslovne dohodli, že pokiaľ nie je týmito podmienkami stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti Obchodným zákonníkom v prípade, že kupujúcim je právnická osoba. V prípade že kupujúcim je fyzická osoba, ich práva a povinnosti sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka.